Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Na aula proporanse problemas que os alumnos deberán resolver. Os alumnos exporán a súa resposta na aula unha vez comprobada a correcta resolución dos casos. Os problemas ou casos terán estreita relación con cada un dos temas que se explicaron nas sesións maxitrais. Tamén se plantearán intervencións inherentes o proceso de ensino-aprendizaxe, baseadas na exposición verbal a través da cal os alumnos e o profesor interactúan de maneira ordenada, facendo aclaracións ás cuestións presentadas. Poderanse propoñer traballos a realizar baixo a dirección do profesor, traballos que poderán ser individuais ou en grupos reducidos. Estes traballos deberán ser expostos polos alumnos na aula utilizando os medios dispoñibles.
Proba obxectiva Os exámenes da asignatura realizaranse nas convocatorias oficiais en xuño e xullo, que corresponden, respectivamente a primeira e segunda oportunidade. Tamén se realizarán na data establecida para a oportunidade adiantada. Nesta proba obxectiva tratarase de avaliar os coñecementos acadados polo alumno na preparación da asignatura. O obxectivo fundamental da proba obxectiva é o de avaliar a capacidade da razonamento nos temas propios de macroeconomía e a capacidade para entender e actuar ante as cuestións planteadas. Os coñecementos teóricos e os desenvolvementos matemáticos e gráficos acadados durante a preparación do programa da asignatura serán avaliados de maneira axeitada. Por este motivo será unha proba que abarque todo o programa explicado cun nivel de profundidade axeitado, que non exceda nin sexa inferior ó nivel planteado no curso.
Sesión maxistral As actividades docentes do curso abarcarán clases maxistrais, ademáis de clases prácticas. Utilizarase a linguaxe oral, matemática e gráfica para a explicación dos diferentes temas do programa docente. A asistencia, de acordo coa guía da titulación, considérase obligatoria e de fundamental importancia para o correcto seguimento do curso e das actividades propostas polo profesor.