Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A5 A7 C4 C6 C7 17 34 51
Proba oral A8 C8 4 4 8
Proba mixta A8 2 6 8
Discusión dirixida A3 25 50 75
 
Atención personalizada 8 0 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado