Materias que se recomenda ter cursado previamente
Análise das Operacións Financeiras/611G01004
Principios de Macroeconomía/611G01005
Macroeconomía/611G01017
Política Monetárea e Sistema Financeiro/611G01024

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións