Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba obxectiva C6 C7 2 18 20
Sesión maxistral A7 A8 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B9 B10 C8 17 34 51
Estudo de casos A4 A6 10 10 20
Discusión dirixida C1 C4 C5 10 14 24
Seminario A12 4 0 4
Solución de problemas A6 5 15 20
 
Atención personalizada 11 0 11
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado