Metodoloxías Descrición
Proba obxectiva Proba escrita que pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve e/ou de discriminación
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución dalgunhas preguntas dirixidas aos estudantes coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe
Estudo de casos O alumno sitúase ante un problema concreto (caso) que lle describe unha situación real ou suposta da vida profesional e debe ser capaz de analizalo e resolvelo
Discusión dirixida Cuestións teóricas e prácticas para resolver en sesións ineteractivas
Seminario Titoría de Grupo: 2 subgrupos de 15 alumnos de catro horas cada unha e que se organizarán durante o curso
Solución de problemas Cuestións prácticas para resolver en sesións ineteractivas