Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A6 Valoraranse as respostas ofrecidas polos alumnos ás cuestións prácticas expostas nas sesións ineteractivas 10
Proba obxectiva C6 C7 Durante o período lectivo realizaranse probas escritas que computarán para o cálculo da cualificación. Para superar a materia o alumno deberá obter 3,5 dos 7 puntos que como máximo poderá obter na proba obxectiva. 70
Estudo de casos A4 A6 Valoraranse as solucións propostas polos alumnos á resolución dos casos expostos 10
Discusión dirixida C1 C4 C5 Valoraranse as respostas ofrecidas polos alumnos ás cuestións prácticas e teóricas expostas nas sesións ineteractivas 10
 
Observacións avaliación
Cualificación de non presentado. Corresponde ao alumnado, cando só participe de actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ao 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación acadada.


Segunda oportunidade e convocatoria adiantada: Os criterios de avaliación son os mesmos para todas as oportunidades.

Alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo aprcial e dispensa académica de exención de asistencia: Agás para as datas aprobadas na xunta de facultade para as probas obxectivas, para as restantes probas acordarase, a requerimento do alumno, ao inicio do curso un calendario específico de datas compatibles coa súa dedicación.

Identificación do estudante: O estudante ten que acreditar a súa personalidades de acordó a normativa vixente.