Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Saber analizar o grado de rivalidade competitiva dos sectores e a suas implicacións para a xestión da cadena de valor B1
B2
B3
Saber identificar e analizar las principais forzas competitivas dos diferentes sectores a partir de información económica relevante B4
B5
Saber traballar en equipo e colaborativamente B9
B10
C1
C4
Transmiti-os valores de esfuerzo e de traballo e fomenta-la iniciativa persoal C5
C6
C7
C8