Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos B1 B2 B3 B4 B5 B9 B10 25 25 50
Seminario C1 C4 C5 C6 C7 C8 4 0 4
Proba mixta B1 B2 C1 C4 C5 6 34 40
Sesión maxistral B1 B2 B3 B4 17 34 51
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado