Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Explicaránse casos practicos de análise sectorial e teoría de xogos como complemento das clases maxistrais e das presentacions orais do profesor nas aulas. Realizarase un traballo de análise estructural dun sector.
Recomendacións:
1.- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:
1.1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático
1.2. Realizarase a través de Moodle ou Team (Office 365), en formato dixital sen necesidade de imprimilos
Seminario Ralizaranse tutorías de grupo de 15 alumnos por grupo. Comunicarase con antelación o día e a hora de realización das tutorías. Destinaranse a resolución de dudas e a orientación dos estudiantes na realización de casos e traballos sectoriales.
Proba mixta Realizaránse de xeito continuo probas sobre o contido dos temas explicados e comentados cos estudiantes. Incluiran probas obxetivas e probas cortas de exposición, discusión o comentario.
Sesión maxistral Explicación na clase dos diferentes temas coa axuda de transparencias e medios audiovisuais