Temas Subtemas
1.- O deseño experimental e cuasiexperimental en ciencias da actividade física e do deporte.
1.1. Caracterísicas do deseño experimental e cuasiexperimental.
1.2. Deseño de comparación de grupos.
- Univariante / multivariante
- Unifactorial / factorial
- Intersujeto / intrasujeto
- Aleatoriazación completa / restrinxida
2.- O control experimental. Validez 2.1. Varianza total, varianza sistemática, varianza erro.
2.2. *Maximizar, minimizar, controlar.
2.3. Técnicas de control da varianza.
- Varianza sistemática primaria
- Varianza sistemática secundaria
- Varianza erro
2.4. Validez interna.
2.5. Validez externa
3.- Deseños unifactoriales e deseños factoriales 3.1. Deseños unifactoriales intersujetos
3.2. Deseños unifactoriales intra-suxeitos
3.3. Deseños factoriales
4.- Deseños preexperimentales,
cuasiexperimentales. Deseños de caso único.
Deseños de series temporais
4.1. Deseños preexperimentales e deseños cuaiexperimentales
4.2. Deseños de series temporais
4.3. Deseños de caso único