Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Exame pregunta curta e/ou tipo test 30
Solución de problemas A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Resolución de problemas e/ou exercicios: Resolución de supostos prácticos 30%

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma: Avaliarase a calidade do traballo presentado. 40%
CB2
70
 
Observacións avaliación

Nas convocatorias extraordinarias o alumnado deberá facer fronte as probas non realizadas ou superadas, e se lle gardará a

nota de aqueles aspectos xa superados ou cursados.