Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma:

O alumno debe desenvolver de forma autónoma a análise e resolución dos problemas e/ou
exercicios.


Resolución deproblemas e/ou exercicios:

Actividade na que se formulan problema e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase utilizar como complemento da lección
maxistral.
Sesión maxistral