Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A4 B3 C7 C8 1 0 1
Sesión maxistral A4 A12 A15 A25 A26 23 26 49
Práctica de actividade física A5 A11 A12 A25 B4 B6 B16 24 20 44
Proba de ensaio A8 A25 A26 B2 B7 C1 2 12 14
Recensión bilbiográfica A33 A36 C1 C3 0 17 17
Análise de fontes documentais A12 A26 A33 B7 C8 0 15 15
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado