Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Respecto ós idiomas da materia, referir que a mesma impartirase en idioma galego e castelán.