Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A14 A15 A18 C2 C3 18 25 43
Obradoiro A14 A15 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 5 25 30
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado