Bibliografía básica

AENOR. (2002). Informe UNE 41959-1 IN Superficies deportivas de herba natural. Parte 1: Sistemas de construción para superficies deportivas de fútbol, rugby e golf.

AENOR. (2002). Informe UNE 41959-1 IN Superficies deportivas de herba natural. Parte 2: Sistemas de rega automática en superficies de herba natural para fútbol e rugby.

AMBROISE, R. (2000). Agriculteurs et paysages: dix exemples de projets de paysage en agriculture. Educagri, cop. Dijon.

B.O.E. 14/07/2010. (2010). Real decreto 865/2010, do 2 de xullo, sobre substratos de cultivo. Boletín Oficial do Estado Número 170 (14 de xullo de 2010). Pág. 61.831-61.859.

BOLÓS, M. DE (Dir.) (1992). Manual de ciencia da paisaxe. Teoría, métodos e aplicacións. Ed. Masson. Colección de Xeografía. Barcelona. 273 pp.

BOUHIER, A. (1979). Galicia, ensaio xeográfico de análise e interpretacón dun vello complexo agrario. Biblioteca de Clásicos Agrarios Galegos. Ed. Xunta de Galicia.

CAMPOS CANTEIRA, J. (1985). Paisaxe rural e estruturas agrarias nun concello lebaniego: século XVIII. Ed. Tantín. Santander.

CHASE, A.R.; DAUGHTREY, M. & SIMONE, G.W. (1995). Diseases of Annuals and Perennials. A Ball Guide: Identification and Control. Ball Publishing.

COSTELLO, L.R.; PERRY, E.J.; MATHENY, N.P.; HENRY, M.J. & GEISEL, P.M. (2003). Abiotic Disorders of Landscape Plants. A Diagnostic Guide. Univ. of California Agriculture & Natural Resources.

DE LLANO, P. (1996). Arquitectura popular en Galicia. Razón e construción. Ed. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. A Coruña.

FERNÁNDEZ GARCÍA, F. (1995). Valle de Ancares: Guía e historia da paisaxe. Ecoman global. Madrid.

GENTILLI, J. (1968). Landscape Geographical. En: The Encyclopedia of Geomorfolgy. Ed. Reinhold Book Corp. Nova York. 629-637 pp.

LEBEAU, R. (1983). Grandes modelos de estruturas agrarias no mundo. Ed. Vives Vicens-Vives.

LESLIE, A.R. (1994). Handbook of Integrated Pest Management for Turf and Ornamentals. CRC Press.

LIÑÁN E VICENTE, C. (2009). Vademécum de produtos fitosanitarios e nutricionais 2009. Agrotécnicas, S.L

LÓPEZ, M.S. (1985). Taxonomía das paisaxes xeográficos. Ed. Alxibe. Cidade Real. 224 pp.

MEIRIÑO MEIRIÑO, D. & ANSORENA MINER, J. (1998). Céspede deportivo. Construción e mantemento. Edicións Prensa Mundi-Prensa. Madrid.

MEYNIER, A. (1968). As paisaxes agrarias. Ed. Moretón. Bilbao.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE E MEDIO RURAL E MARINO. Rexistro de produtos fitosanitarios. http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/fitos/registro/menu.asp (consultado: 28/10/2010)

PÉREZ ALBERTI, A.; GUITIÁN RIVERA, L. & RAMIL REGO, P. (1993). A evolución da paisaxe nas montañas do medio dos Camiños Xacobeos. Ed. Xunta de Galicia.

RAMOS, A.; CIFUENTES, P.; GONZÁLEZ, S. & MATAS, L. (1998). Dicionario da Natureza. Espasa Calpe. Madrid.

RODRÍGUEZ IGLESIAS, F. (1998). Atlas de Galicia. Hércules Edicións, S.A. A Coruña.

SMILEY, R.W.; DERNOEDEN, P.H. & CLARKE, B.B. (1996). Pragas e Enfermidades dos Céspedes (Compendium of Plant Diseases Series). Mundiprensa.

SMILEY, R.W.; DERNOEDEN, P.H. & CLARKE, B.B. (2003). Compendium of Turfgrass Diseases 3ª edición. APS PRESS. The American Phytopathological Society

TORRES LUNA, Mª P. (1995). Os Camiños de Santiago e a Xeografía de Galicia: rutas, paisaxes, bisbarras. Ed. Consellaría de Cultura e Comunicación Social dá Xunta de Galicia.

UNIVERSIDADE DE DAVIS. Manexo Integrado de Pragas. http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/menu.homegarden.html (consultado: 28/10/2010)

VALCÁRCEL DÍAZ, M.; RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.; MARTÍNEZ CORTIZAS, A. & PÉREZ ALBERTI, A. (1993). As paisaxes do Camiño Francés en Galicia. Ed. Xunta de Galicia.

Bibliografía complementaria