Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Recoméndase a asistencia regular ás clases presenciais teóricas e prácticas

• Participación activa nas clases

• Elaboración dos traballos que se propoñan

• Consultar a bibliografía recomendada