Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Xeoestatística Aplicada e Modelos Hidrolóxicos /632508009
Almacenamiento Xeolóxico Profundo de Residuos Radiactivos de Alta Actividade/632508011

Materias que continúan o temario

Observacións