Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A2 A3 A6 A31 A36 B11 B13 B3 B5 B6 B7 B16 B17 B18 C3 C4 C6 C7 6 0 6
Saídas de campo A4 A5 A13 A19 A21 12 24 36
Estudo de casos A8 A9 A30 A32 A35 B8 B9 B12 B14 B15 B1 C8 8 16 24
Traballos tutelados B10 B2 B4 C1 C2 4 24 28
Prácticas de laboratorio B19 C5 8 8 16
Lecturas A5 A6 A13 A19 A31 A35 A36 19 19 38
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado