Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais Introducción ás fontes documentais e ás ferramentas de búsqueda bibliográfica en historia
Saídas de campo Haberá dúas visitas a obras senlleiras de enxeñaría. Unha será en Galicia e outra fóra.
Estudo de casos Estudaranse obras importantes de enxeñaría e a influencia e efecto que tiveron no contexto histórico e no desnvolvemento xeográfico e social.
Traballos tutelados Cada estudante realizará dous traballos:
- Traballo curto: unha presentación de 10' sobre un tema libre (acordado cos profesores)
- Traballo longo: unha memoria de ata 20 páx e unha presentación de 15'. Nesta segunda faráse énfase na redacción e na calidade expositiva por escrito.
Prácticas de laboratorio Faranse prácticas en laboratorio explorando as técnicas constructivas históricas:
- Construción dun arco de pedra
- Diseño de estructuras funiculares
Lecturas Presentacións en clase do temario