Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A3 A4 A5 A6 A15 A16 A18 A19 B2 B4 21 34 55
Sesión maxistral A3 B1 B3 B5 C9 28 47 75
Estudo de casos A7 A11 A12 A15 A17 A18 A19 C1 C3 C4 C5 C6 C8 8 8 16
Proba práctica A3 A4 A5 A6 A18 1 0 1
Proba de resposta múltiple A3 2 0 2
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado