Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A12 A13 A14 A18 A19 B1 B3 B4 34 34 68
Obradoiro A12 A13 A14 A18 A19 C1 C4 24 30 54
Aprendizaxe colaborativa A12 A13 A14 A17 A18 A19 B2 B5 C1 C4 C6 C9 0 24 24
Proba mixta A12 A13 A14 A18 A19 C1 C6 2 0 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado