Temas Subtemas
1. Escolaridade no ciclo 0-3 anos, sociedade, familia e igualdade de oportunidades. - Orixe e desenvolvemento da educación infantil.
- Modalidades de atención educativa á infancia.
- Sociedade neoliberal, mercado, sexismo e educación infantil. Necesidade de educar para a igualdade de oportunidades.
- Criterios de calidade nos centros de educación infantil.
2. O curriculum no primeiro ciclo de Educación Infantil. - Organismos de atención á infancia.
- Os dereitos da infancia.
- O dereito á educación na lexislación educativa española. A educación infantil no marco lexislativo actual.
- O currículo do primeiro ciclo de educación infantil da CCAA de Galicia.
- Editoriais, currículo e papel do profesorado na selección e elaboración de materiais curriculares.
3. Modelos de atención educativa en 0-3 anos: discusións críticas. - Modelos didácticos precursores da Escola Activa.
- Modelos didácticos baseados na Escola Activa.
- Modelos actuais de educación infantil.
- Principios psicopedagóxicos subxacentes aos modelos didácticos.
4. Proxectos educativos 0-3 anos, participación, avaliación e innovación. - Da planificación do centro á planificación de aula.
- Estratexias metodolóxicas.
- Organización da proposta educativa.
- Avaliación do alumnado, do profesorado e do proxecto: criterios e sistema.
5. Formación docente, investigación na práctica, discusións críticas e cambio educativo no primeiro ciclo de Educación Infantil. - A formación inicial do profesorado.
- A formación permanente do profesorado.
- Investigación na práctica para a mellora continuada da educación no primeiro ciclo de educación infantil.