Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A6 A10 A13 A23 A28 B3 B10 B14 B15 B17 B22 B24 C4 C7 C8 21 42 63
Discusión dirixida A5 7 7 14
Traballos tutelados A3 A5 A6 A10 A13 A21 A23 A28 A30 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B13 B15 B16 B17 B22 B24 C4 C6 C8 14 42 56
Proba mixta A3 A6 A13 A28 A30 B1 B2 B3 B9 B10 B11 B14 B17 B22 B24 C4 C6 3 12 15
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado