Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral A26 B2 B8 B12 B13 B19 B21 C1 C3 C6 C7 4 4 8
Sesión maxistral A2 A1 A3 A4 A5 A7 A14 A19 A29 39 0 39
Proba mixta A1 A22 A26 B1 B2 B4 B8 B10 B12 B13 C1 5 35 40
Lecturas A2 A1 A4 A25 A26 B1 B3 B4 B10 B12 B16 10 10 20
Obradoiro A2 A1 A3 A7 A14 A29 A34 B10 B24 B25 20 10 30
Traballos tutelados A2 A1 A14 A19 A29 B2 B3 B9 B12 B27 C8 6 25 31
 
Atención personalizada 7 0 7
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado