Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A8 A7 10 10 20
Lecturas A13 A14 A15 A20 0 45 45
Investigación (Proxecto de investigación) A25 A26 A27 A28 A29 A30 B3 B4 B8 B10 30 170 200
Presentación oral A2 A1 A4 A24 B9 B14 B15 B17 5 20 25
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado