Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

1.- Normativa según regulamento de Traballo de Fin de Grado aprobado en Xunta de Facultade.

2.- Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostible e cumprir o obxectivos estratéxicos 1 e 2 do "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020) os trabajos documentalesque se realicen en esta asignatura:

a.- Mayoritaríamente se solicitarán en formato virtual y soporte informático.

b.- De realizarse en papel:

- No se utilizarán plásticos.
- Se realizarán impresiones a doble cara.
- Se empleará papel reciclado.
- Se evitará la realización de borradores.