Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas clínicas A62 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20 B21 B22 B24 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 C13 Realizarase unha avaliación continuada a través dos criterios ou indicadores establecidos para a valoración das competencias. A asistencia é obrigatoria. 50
Portafolios do alumno A62 B1 B3 B4 B8 C1 C7 C11 C12 C13 Para a avaliación do Portafolio terase en conta a súa presentación en tempo e forma, así como a cumplimentación correcta de todolos apartados que o compoñen: ate 3 puntos
A claridade e corrección na redacción, a capacidade de síntese e a cumplimentación de todolos item de autoavaliación serán fundamentáis para a avaliación do Portafolio: ate 3 puntos
A capacidade crítica e a corrección narrativa se terán en conta para a avaliación do Diario Reflexivo de Prácticas: ate 4 puntos
O peso total do Portafolios na nota final e do 5%
5
Seminario A62 B2 B3 B4 B8 B9 B12 B13 B21 C1 C3 C6 C8 C10 C11 C12 Nos seminarios practico-clínicos, presentaránse os traballos elaborados polo estudantes. A presentación será oral con apoio audiovisual.
Os criterios de avaliación son os seguintes:

1. Presentación e estrutura: ata 2 puntos.
2. Claridade na redacción: ata 2 puntos.
3. Capacidade de análise y síntese: ata 2 puntos.
4. Capacidade critica e aportación persoal: 4 puntos
20
Estudo de casos A62 B2 B3 B4 B8 B11 B12 B13 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 Os estudantes presetarán o caso clinico aos outros estudantes de xeito oral e responderan as preguntas realizadas polos compoñentes do grupo.
Os criterios de avaliación son os seguintes:

1. Presentación e estrutura: ata 1 puntos.
2. Claridade na redacción: ata 1 puntos.
3. Capacidade de análise y síntese : ata 4 puntos.
4. Capacidade critica e aportación persoal: 4 puntos
25
 
Observacións avaliación

Para poder realizar as prácticas clínicas correspondentes  é necesario estar matriculado oficialmente na materia e ter superadas as Estancias Clínicas I,II, III,IV ,V ,VI e VII; tal e como consta na memoria do título de grao.

A aplicación das porcentaxes na avaliación final para a superación da materia quedará suxeita a que cada unha das metodoloxías que computen na avaliación sexan superadas polo estudante segundo os criterios establecidos.

Dado que a asistencia ás prácticas clínicas e obrigatoria, as ausencias deberán comunicarse dacordo a normativa xeral do Centro relativa as Estancias Clínicas. Éstas serán recuperadas ó remate dos rotatorios establecidos, e antes da data de peche das actas. As faltas non comunicadas serán valoradas segundo o especificado na normativa xeral do Centro.

Ó finalizar o periodo de prácticas clínicas os estudantes deberán presentar a Memoria segundo se especifica no regulamento de Estadias Clínicas.

Avaliación 2º oportunidade

Dada a natureza das metodoloxías utilizadas no desenvolvemento da materia, na que a maioría das actividades son presenciais (Práctica clínica), e polo tanto non recuperables, os estudantes só poderán empregar a segunda oportunidade para recuperar o seminario e o estudo de casos.

Adianto de oportunidade e estudantes con matricula parcial

Dado que a práctica clínica é unha actividade presencial, non recuperable, non é posible establecer unha avaliación diferente para estes casos.


As docentes da materia valorarán a necesidade de realizar unha proba obxectiva e de caracter voluntario para aqueles/as estudantes con calificación superior a 9 e que desexen acadar a Matrícula de Honra.