Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A19 A21 A22 B1 B2 B4 B5 B14 B15 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 10 18 28
Proba mixta A1 A2 B1 B4 B5 B6 B9 B14 B15 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 0 1
Traballos tutelados A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 B14 B15 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 9 36 45
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado