Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A5 A7 A8 A14 A15 A16 B4 B5 B15 C4 C5 C6 C7 C8 10 30 40
Estudo de casos A1 A5 A7 A8 A14 A15 B9 B11 B13 4 20 24
Discusión dirixida A1 A14 A15 A16 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 B15 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 15 0 15
Traballos tutelados A5 A7 A8 A14 A15 B9 B11 B13 2 18 20
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado