Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A14 A15 A16 B4 B5 B6 B14 B15 B16 C1 C5 C6 15 24 39
Prácticas a través de TIC A16 B1 B2 B6 B8 B9 B10 B16 B23 C2 C6 6 9 15
Seminario A14 A15 A16 B4 B5 B6 B14 B16 B18 B19 C1 C5 C6 2 3 5
Traballos tutelados A14 A15 A16 B1 B2 B3 B4 B6 B9 B14 B16 C1 C6 C8 0 15 15
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado