Materias que se recomenda ter cursado previamente
Xestión avanzada de información en edificación: SIG e BIM/670526006
Tecnoloxías avanzadas de representación gráfica en edificación/670526007
Introdución ao TFM : Metodoloxía e planificación da investigación/670526004

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Traballo de Fin do Mestrado/670526027

Observacións