Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A5 B1 B2 B21 C6 9 15 24
Prácticas de laboratorio A1 A2 B8 B9 B13 C7 C8 15 5 20
Traballos tutelados B4 B9 B12 B13 B21 C2 5 25 30
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado