Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B8 C2 C3 C7 34 51 85
Proba obxectiva B8 C2 C3 C7 2 0 2
Solución de problemas B8 C2 C3 C7 12 6 18
Prácticas de laboratorio B8 C2 C3 C7 5 10 15
Presentación oral B8 C2 C3 C7 1 3 4
Traballos tutelados B8 C2 C3 C7 4 20 24
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado