Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Solución de problemas
Presentación oral
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Descrición
Atención personalizada na realización dos problemas de cada unha das partes da asignatura, para a realización da memoria das prácticas e para a realización do traballo tutelado.

Este apartado é tamén de aplicación a aqueles alumnos con dispensa de asistencia a clase e que precisen de atención fora do horario de clases e/o titorías.