Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e comprender os métodos de cálculo, deseño e representación para o desenvolvemento dun proxecto no ámbito da súa especialidade. Capacidade para a aplicación práctica dos coñecementos antes citados. A29
B2
B3
B4
B5
B7
B9
C3
C5
C6