Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
<p>Para axudar a conseguir un entorno inmediato sostible e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saludable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol", a entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:<ul>
  • Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático,
  • Realizaranse a través de Moodle, en formato digital sen necesidade de imprimilos,
  • No caso de ser necesario realizalos en papel:<ul style="list-style-type:square">
  • Non se emplearán plásticos
  • Realizaranse impresións a dobre cara.
  • Emplearase papel reciclado.
  • Evitarase a impresión de borradores.</ul>
  • Debese hacer un uso sostible dos recursos e deben prevenirse os impactos negativos sobre o medio natural</ul>