Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta B7 B4 O alumno defenderá o seu traballo diante do tribunal e contestará as preguntas que se lle fagan
O alumno entregará o TFG de acordo coa normativa vixente, este traballo representa o 70% da nota final segundo os seguintes aspectos
Adaptación do contido aos obxectivos previstos 20%
Aspectos técnicos 40%
Aspectos formais 10%

A presentación oral estricta, terá un peso na nota final de 30%
100
 
Observacións avaliación