Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A23 A24 A25 A26 A27 A28 C2 C3 C4 C5 C6 C7 10 50 60
Solución de problemas A23 A24 A25 A26 A27 A28 C2 C3 C4 C5 C6 C7 19 10 29
Presentación oral A23 A24 A25 A26 A27 A28 C5 C7 1 0 1
Prácticas a través de TIC A23 A24 A25 A26 A27 A28 C2 C3 C4 C5 C6 C7 10 30 40
Proba mixta A23 A24 A25 A26 A27 A28 C2 C3 C4 C5 C6 C7 2 0 2
Sesión maxistral A23 A24 A25 A26 A27 A28 C2 C3 C4 C5 C6 C7 35 15.5 50.5
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado