Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Elaboración e defensa do anteproxecto dun buque ou artefacto
Solución de problemas Análisise dos distintos casos / problemas abordados narealización do anteproxecto do buque.
Presentación oral Defensa dos traballos tutelados realizados na materia
Prácticas a través de TIC Realización de prácticas TIC para abordar os contidos da materia
Proba mixta Proba escrita sobre os contados da materia
Sesión maxistral Explicación dos coñecementos e técnicas da asignatura