Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Describir a estrutura, morfoloxía e función dos distintos órganos e sistemas corporais humanos e as súas relacións en condicións de normalidade. A1
B1
B8
B19
C1
C7
C9
Utilizar a terminoloxía técnica anatómica como intrumento de comunicación. Capacidade para unha comunicación eficaz con profesionais sanitarios, pacientes, familias e grupos sociais, incluída aqueles con dificultades de comunicación. A1
B1
B7
B8
B15
B19
C1
C7
C9