Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 B1 B8 B19 C1 C7 C9 30 18 48
Aprendizaxe colaborativa A1 B1 B7 B8 B19 C1 C7 C9 12 18 30
Presentación oral A1 B1 B7 B8 B15 B19 C1 C7 C9 4 12 16
Traballos tutelados A1 B1 B7 B8 B19 C1 C7 C9 14 54 68
Proba obxectiva A1 B1 B8 C1 C7 C9 3 30 33
 
Atención personalizada 30 0 30
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado