Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Recoñecer as enfermidades de transmisión sexual (ETS) máis frecuentes e as súas medidas de prevención. A40
A41
B1
B2
B3
B7
B9
B10
B13
B14
B15
C1
C7
C10
C11
C12
Planificar coidados de enfermaría nas mulleres con cancro de mama e xinecolóxico A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
B1
B2
B3
B7
B9
B10
B13
B14
B15
C1
C7
Identificar os diferentes métodos anticonceptivos. A40
B1
B2
B3
B7
B9
B10
B13
B14
B15
C1
C7
C10
Describir os principais procesos patolóxicos na idade neonatal, na infancia e na adolescencia, as probas diagnósticas e os procedementos terapéuticos A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
B1
B2
B3
C1
Describir as necesidades de coidado do neno e nena e da súa familia, identificando e priorizando os diagnósticos de enfermaría e as complicacións potenciais. Planificar coidados relacionados coa especificidade dos pacientes pediátricos e o seu desenvolvemento. A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
B1
B2
B3
B7
B9
B10
B13
B14
B15
Desenvolver habilidades na realización das técnicas e procedementos enfermeiros máis usuais en pediatría, a súa indicación e base científica. A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
B1
B2
B3
B9
B10
B13
B14
B15
C1
C7
Demostrar interese e sensibilidade pola infancia, a adolescencia e os seus problemas de saúde na sociedade actual. A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
B1
B2
B3
B7
B9
B10
B13
B14
B15
C1
C7
Comprender os principais problemas da saúde reprodutiva. A40
A41
B1
B2
B3
B7
B9
B10
B13
B14
B15
C10
C11
C12
Describir o proceso de fecundación, implantación e desenvolvemento fetal ata o momento do nacemento. A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
B1
B2
B3
B7
B9
B10
B13
B14
B15
C1
C7
Identificar as necesidades de coidado das mulleres nas diferentes etapas da xestión, parto e puerperio. A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
B1
B2
B3
B7
B9
B10
B13
B14
B15
C1
C7
Planificar os cuidaos de enfermaría nos diferentes estadíos da xestación partos e puerperio. A40
A41
B1
B2
B3
B7
B9
B10
B13
B14
B15
C1
C7
identificar las características do neonato/a, a infancia e adolescencia e factores que condicionan o patrón normal de crecemento e y desenvolvimento A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
B1
B2
B3
B7
B9
B10
B13
B14
B15
C1
C7