Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A4 A5 A6 A8 A9 A12 A15 A40 A42 A43 A44 35 45 80
Análise de fontes documentais B1 B2 B3 B11 B12 10 10 20
Proba obxectiva A45 A46 B2 B3 B7 B12 B13 B16 B24 C1 C7 C10 C11 C12 2 85 87
Estudo de casos B1 B2 B3 B7 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B24 C1 C7 C10 C11 C12 23 10 33
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado