Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos B1 B2 B3 B7 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B24 C1 C7 C10 C11 C12 Obradoiros o seminarios:Sesiones dirixidas á resolución de casos prácticos que requiren solucións creativas e novedosas, para facer fronte aos novos escenarios sociais propios de esta sociedade global.

Asistencia obrigatoria aos obradoiros grupales. Os alumnos e alumnas deben entregar o traballo plantexado pola profesora no plazo marcado na tarefa de Moodle.
No caso de alumnos e alumnas con matrícula parcial VER apartado AVALiACIÖN
50
Proba obxectiva A45 A46 B2 B3 B7 B12 B13 B16 B24 C1 C7 C10 C11 C12 Realización dun exame teórico tipo test sobre os temas explicados nas leccións maxistrais, obradoiros e seminarios.

Cuestionario tipo test 40 preguntas de escolla única. Pondera 50% sobre o total da materia. Farase preferentemente baixo plataforma Moodle.

50
 
Observacións avaliación

- Proba obxectiva: constará dunha Proba tipo test: realizarase unha proba escrita coincidindo coa data oficial da materia ao finalizar o  curso. 

A proeba consta de 40 preguntas tipo test con 4 ou máis alternativas nas que solo unha opción e válida. Os contidos que se evaluarán serán os desarrollados durante as sesions maxistraiss e os seminarios (estudos de casos, obradoiros  ou charlas divulgativas)

Puntuará sobre un mínimo de 0 e un máximo de 10 puntos.

A puntuación mínima para superar a proba será de 5 puntos.

- Estudo de casos: A asistencia virtual ou presencial ás sesions de estudos de casos durante os seminarios non será  obrigatoria para aprobar. Débese xustificar a ausencia e se é posible antes da celebración. Quedan excluidos desta esixencia  os alumnos/as que teñan concedida a matrícula parcial e así conste en secretaría virtual. Estos alumnos e alumnas deben realizar as actividades que se lles indiquen e entregalas no momento indicado: esta programación se realizará cando se presente o caso particular personal. Ao inicio do curso deben poñerse en contacto coas profesoras. Deben solicitar a dispensa académica ao Decanato nol mesmo momento de remitir a documentación Xustificativa.

Nos estudos de caso valorarase a capacidade para relacionar o coñecemento con problemas concretos, a capacidade de análise ecomprensión de situación, así como a capacidade de interacción dentro do grupo e as aportacions  no proceso de reflexión.

Ao comenzo de cada sesión, o alumno demostrará a asistencia. Cada grupo debe entregar o caso no que se traballara no plazo marcado pola docente. Aentrega será en tarefas de Moodle ou  a través do correo electrónico e non rebasará o plazo marcado.

As actividades relacionadas cos estudos de casos son de carácter sumativo e non se poden recuperar ou substituir por outras actividades da materia, salvo o disposto para os alumnos e alumnas de matrícula parcial. Ao longo do curso se realizarán os estudos de caso planificados no cronograma damateria. 

OBSERVACIONES DE EVALUACIÓN: 

- Fórmula para calcular a calificación da prueba tipo test: 

Cada respuesta correcta puntúa 1 punto.

Al número de aciertos hay que restar el producto siguiente (0.33 x nº de fallos)

La puntuación se dividirá entre 4 para obtener la nota.

Las preguntas contestadas en blanco no suman ni restan.

Os traballos tutelados e seminarios constituúen o outro 50% da asignatura e se consideran evaluación contínua

- Calificación final da asignatura Enfermería Materno-Infantil:

A nota final de Enfermería Materno-infantil  calcularase facendo unha media ponderada dacalificación obtida en Enfermería Maternal e Enfermería Infantil por separado. Ol peso sobre a nota final é o seguinte:

- Enfermería Maternal 40%

- Enfermería Infantil 60%