Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A29 B4 B5 17 34 51
Prácticas de laboratorio A29 B4 B5 9 9 18
Proba obxectiva A29 B1 4 12 16
Eventos científicos e/ou divulgativos B4 4 4.5 8.5
Sesión maxistral A29 21 31.5 52.5
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado