Materias que se recomenda ter cursado previamente
Cálculo/770G02001
Física I/770G02003
Alxebra/770G02006
Fisíca II/770G02007
Ecuacións Diferenciais/770G02011
Fundamentos de Electricidade/770G02013

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Instalacioós Eléctricas en Baixa Tensión/770G02022
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión/770G02027

Materias que continúan o temario
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica/770G02040

Observacións