Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A4 A5 B4 C3 C8 A asistencia e participación nas clases de prácticas e clases expositivas suporá o 40% da nota final. 40
Seminario B5 B7 B8 B9 C4 C6 C7 A calidade dos traballos así como a súa axeitada exposición supoá o 60% da nota final. 60
 
Observacións avaliación

Casos excepcionais: no caso de que o estudante, por razóns
debidamente xustificadas, non puidera realizar todas as probas de
avaliación continua, o alumno contactará coa profesora para establecer datas de defensa dos traballos.