Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Sistemas Adaptativos Complexos/610411231
Bioinformática Aplicada á Neurociencia/610411204

Materias que continúan o temario
Fisioloxía do Sistema Nervioso/610411105

Observacións