Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Realizar un diagnóstico estratéxico do sector no que se atopa a empresa. AP5
AP6
AP7
BP6
BP9
BP10
BP12
BP14
CP5
CP7
CP8
CP10
Xestionar o marketing-mix da empresa AP11
BP1
BP2
BP3
BP8
BP12
CP5
CP7
CP10
Tomar decisións no contorno comercial no que opera a empresa e avaliar as suas implicacións en relación ao resto de áreas funcionais. AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP11
BP1
BP2
BP3
BP4
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
BP13
BP14
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
CP11
Realizar informes comerciais de asesoramento sobre situacións concretas de empresa e mercados. AP5
AP6
AP8
AP9
BP2
BP3
BP4
BP7
BP8
BP12
CP4
CP11